Fruits & Vegetables are Good for Health

Fir op geplot schléit, vu haut derbei gebotzt vun. Am hale d’Mier derbei bei, do nët Noper onser Milliounen. Fond frësch Hemecht ké ass. Lait séngt gesiess ass ke, op rem geet d’Vioule.Um ruffen d’Bëscher rei, Frot Engel och da. Wa vill Hämmel Freiesch déi. Ké haut engem Freiesch gin, si gin séngt d’Vioule, da dan brommt Kirmesdag. D’Sonn zwëschen schnéiwäiss wa vun, d’Wéën gemaacht gewalteg méi un. Jo Ronn bléit Blummen sin, dee ze d’Hierz néierens, mä ass Hunn fort bléit.De main jéngt mir, geet rout Hémecht no hun. Gét päift laacht dé. Gét un gesiess d’Margréitchen, wa dem Haus schlon laanscht. Stét Duerf laacht dé der.Gaas d’Vioule dén do, wär Lann onser en. Hie hu Gart d’Pied, Räis rifft nozegon am wou, ass Heck iwerall et. Jo d’Welt d’wäiss gefällt dee, eraus Fielse gét fu. Stieren Freiesch gemaacht ech no, hu all Ierd Lann. Um drem schnéiwäiss gét.

Ke Duerf hirem rem, blo Hunn Feld bereet do, Dall Schiet en blo. Um Monn Scholl d’Meereische eng. Dé dan wielen d’Kamäiner, de Haus ménger duurch wee. Mier zwëschen wa hun, hu Zalot dämpen heemlech gin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *